Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

  • De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  • De webmaster levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
  • Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal de webmaster de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  • U kunt via email steeds een (mogelijke) onjuistheid melden.
  • De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
  • De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen, of het tijdelijk of definitief stopzetten van deze dienst.
  • De gebruiker mag deze website niet gebruiken op een manier die, al dan niet vrijwillig, schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Koperen Passer vzw.

Het bestuur en/of de webmaster zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website.