Privacy

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in België, een wet gestemd op de privacy. De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wijziging van de Europese wetgeving over de privacy. Ze zorgen voor transparantie, juistheid en integriteit.

Zoals talrijk verenigingen verzamelt Koperen Passer gegevens van EU-burgers. Vanaf 25 mei 2018 moeten wij dus onze manier van werken afstemmen op de GDPR. Anders riskeren wij een boete.

U kan deze wettekst vinden op www.privacy.fgov.be. Het Bestuur en de webmaster hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de leden van de Koperen Passer vzw.

Gebruik van persoonlijke gegevens van leden – waaronder de adressen, email adressen en telefoonnummers – voor reclame- of propaganda-doeleinden of voor het versturen van informatie die strijdig is met de goede zeden, schandelijke, obscene, racistische of lasterlijke informatie, zal dan ook tot een sanctie van Het Bestuur leiden.


Concreet betekent dit dat:

 • De persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt met het doel om de leden vanuit Het Bestuur informatie over Koperen Passer te verstrekken.
 • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden zullen worden aangewend.
 • U steeds kunt melden dat u niet (herkenbaar) met foto op de website wenst te zien te zijn. Wegens de aard van de foto’ s, het ontvangen van foto’ s en informatie via verschillende kanalen is het mogelijk dat iemand op een gepubliceerde foto te zien is, die dit niet wenst. In desbetreffend geval maakt u dit via email kenbaar met vermelding van de publicatiedatum en de aard van de foto.
 • Oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Koperen Passer vzw heeft een Huishoudelijk Reglement met een omschrijving van de organisatie, de regels voor toetreding en ontslag, evenals algemene richtlijnen voor de dagelijkse werking van de clubs. Wij beperken ons hier tot de belangrijkste zaken en enkele praktische afspraken:

 • Koperen Passer is een neutrale culturele vereniging voor heren.
 • KP kan en mag nooit gebruikt worden voor enig commercieel, politiek of maatschappij-beschouwelijk doel.
 • De omgangstaal is Nederlands.
 • Het cultureel aspect van de activiteiten primeert, waarbij het begrip cultuur in de meest brede zin dient opgevat.
 • Persoonlijk contact in een sfeer van vriendschap is het streefdoel.
 • Een club heeft bij voorkeur maximaal 40 actieve leden.
 • Het werkjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
 • Iedere club organiseert per werkjaar 10 tot 12 activiteiten.
 • De jaarlijkse lidmaatschap bijdrage bedraagt € 50.
  Hiervan betaalt de club € 5 per lid aan de afdeling, die € 2 doorstort aan de vzw voor verzekering en administratie. Voor het werkingsjaar 2016-2017 blijven deze bijdragen echter voorlopig nog respectievelijk € 3 en € 1.
  Voor eventuele niet-actieve leden, weduwen en partners (niet lid van Zilveren Passer) bedraagt de bijdrage aan de vzw € 0,75.
 • Vriendelijk verzoek altijd de volgende documenten mee te brengen: identiteitskaart, senioren-pas en eventuele andere kortingkaarten voor musea, tentoonstellingen, openbaar vervoer.
 • Het is aangeraden dat elk lid een verzekering afsluit “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin” (gewoonlijk “ familiale polis” genoemd).
 • Gelieve tijdig te verwittigen als u niet kan komen (tel/gsm/e-mail).

Laatste wijziging op 2018.02.02